Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání – DVPP v rozsahu 8 hodin (Praha-Sbíhavá)

Datum/čas
07.06.2019
14.00-20.00

Místo konání
Mateřská škola Sbíhavá

Kategorie


2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin. Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j.: MSMT – 13474/2018-2-462.

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje kritického myšlení, problémového a vícesmyslového učení s pomocí interaktivních metod. Učitelé se seznámí s možnostmi posilování dílčích dovedností vedoucích následně k vyšší úrovni matematické pregramotnosti, jako nedílné součásti přípravy na školní docházku. Učitelé se naučí efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k učení a k řešení problémů jako nástroje k dosažení maximální individuální úrovně matematické pregramotnosti.

Podstatnou složkou kurzu je praktické ověřování způsobů individualizovaného vzdělávání vedoucí k podpoře inkluze a prostoru pro zažití úspěchu a maximálního stupně rozvoje jednotlivých dětí napříč věkovým spektrem a vzdělávacími oblastmi, založené na praktických ukázkách jednotlivých metod formou přímých ukázek práce s dětmi včetně metodických komentářů.

Témata:

1) Matematická pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, očekávané výstupy, vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji matematické pregramotnosti dochází.

2) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro rozvoj matematických představ (verbalizace v souvislosti s manipulativními činnostmi).

3) Jednotlivé oblasti matematických představ v souvislosti s matematickou pregramotností a možnosti jejich rozvoje (početnost, porovnávání, třídění, řazení, serialita, manipulace s předměty, prostorové vnímání a orientace, vnímání času a časové posloupnosti, vztah příčiny a následku).

4) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji matematické pregramotnosti:

  • problémové a kooperativní učení jako základ kritického myšlení,
  • metodika matematických koutků s důrazem na vícesmyslové učení a rozvoj dílčích kompetencí vedoucích k vyšší úrovni matematické pregramotnosti,
  • metodika vrstevnického učení v oblasti matematických představ,
  • metodika práce s robotickou včelou.

5) Cílené plánování vzdělávacích aktivit a promyšlené využívání celodenních situací k podpoře komplexního rozvoje dítěte v souladu s požadavky RVP PV na integraci vzdělávacích oblastí.

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut

Cena: 2 400 Kč včetně DPH
Na základě objednávky bude zaslána zálohová faktura.

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení semináře.

V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edulabcr.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

Objednávka

Na tuto událost jsou rezervace již uzavřeny.