Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání – DVPP v rozsahu 16 hodin (Praha-Sedlčanská)

Datum/čas
11.04.2019–12.04.2019
Celodenní

Místo konání
Mateřská škola 4 pastelky

Kategorie


Kurz pro plnění šablon:
I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j.: MSMT – 24361/2016-1-650.

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje kritického myšlení, problémového a vícesmyslového učení s pomocí interaktivních metod. Učitelé se seznámí s možnostmi posilování dílčích dovedností vedoucích následně k vyšší úrovni matematické pregramotnosti, jako nedílné součásti přípravy na školní docházku. Učitelé se naučí efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k učení a k řešení problémů jako nástroje k dosažení maximální individuální úrovně matematické pregramotnosti.

Podstatnou složkou kurzu je praktické ověřování způsobů individualizovaného vzdělávání vedoucí k podpoře inkluze a prostoru pro zažití úspěchu a maximálního stupně rozvoje jednotlivých dětí napříč věkovým spektrem a vzdělávacími oblastmi, založené na praktických ukázkách jednotlivých metod formou přímých ukázek práce s dětmi včetně metodických komentářů.

Témata:

1) Rozvoj matematické pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro úspěšné další vzdělávání dítěte.

2) Matematická pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, očekávané výstupy, vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji matematické pregramotnosti dochází.

3) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro rozvoj matematických představ (verbalizace v souvislosti s manipulativními činnostmi).

4) Jednotlivé oblasti matematických představ v souvislosti s matematickou pregramotností a možnosti jejich rozvoje (početnost, porovnávání, třídění, řazení, serialita, manipulace s předměty, prostorové vnímání a orientace, vnímání času a časové posloupnosti, vztah příčiny a následku).

5) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji matematické pregramotnosti:

  • problémové a kooperativní učení jako základ kritického myšlení,
  • metodika matematických koutků s důrazem na vícesmyslové učení a rozvoj dílčích kompetencí vedoucích k vyšší úrovni matematické pregramotnosti,
  • metodika vrstevnického učení v oblasti matematických představ,
  • metodika práce s robotickou včelou.

Časová dotace kurzu: 16 x 45 minut

  • 1. den: 13:00 – 18:00
  • 2. den:  9:00 – 16:00

Cena: 4 500 Kč včetně DPH
Na základě objednávky bude zaslána zálohová faktura.

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení semináře.

V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edulabcr.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

Registrace účastníka

* položka je povinná

Na tuto událost jsou rezervace již uzavřeny.