Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání – DVPP v rozsahu 8 hodin (Centrum EDULAB)

Datum/čas
07.06.2019
10.00-16.00

Místo konání
EDUkační LABoratoř

Kategorie


2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin. Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j.: MSMT – 13474/2018-2-462.

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje vícesmyslového učení a dalších metod k posilování dílčích dovedností vedoucích následně k vyšší úrovni čtenářské pregramotnosti, jako nedílné součásti přípravy na školní docházku. Učitelé se naučí efektivně využívat základní metody práce s textem jako nástroje k rozvoji zrakového vnímání a pochopení komunikační funkce jazyka. Dále se naučí efektivně plánovat edukační činnost a využívat různé metody, formy a nástroje k tvorbě příprav na skupinové edukační činnosti i k tvorbě individuálních plánů.

V rámci vzdělávacího programu budou rozvíjeny také ICT kompetence pedagogů s využitím moderních vzdělávacích pomůcek a technologií. V průběhu vzdělávání si účastníci vytvoří portfolio pedagoga, které budou moci po ukončení vzdělávání dále využívat.

Témata:

1) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

2) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

3) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

4) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

5) Cílené plánování vzdělávacích aktivit a promyšlené využívání celodenních situací k podpoře komplexního rozvoje dítěte v souladu s požadavky RVP PV na integraci vzdělávacích oblastí.

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut

Cena: 2 400 Kč včetně DPH
Na základě objednávky bude zaslána zálohová faktura.

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení semináře.

V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edulabcr.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

Registrace účastníka

* položka je povinná

Na tuto událost jsou rezervace již uzavřeny.