Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání – DVPP v rozsahu 16 hodin (Centrum EDULAB)

Datum/čas
17.05.2018–24.05.2018
Celodenní

Místo konání
EDUkační LABoratoř

Kategorie


I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin. Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j.: MSMT – 24361/2016-1-650.

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje vícesmyslového učení a dalších metod k posilování dílčích dovedností vedoucích následně k vyšší úrovni čtenářské pregramotnosti, jako nedílné součásti přípravy na školní docházku. Učitelé se naučí efektivně využívat základní metody práce s textem jako nástroje k rozvoji zrakového vnímání a pochopení komunikační funkce jazyka. Dále se naučí efektivně plánovat edukační činnost a využívat různé metody, formy a nástroje k tvorbě příprav na skupinové edukační činnosti i k tvorbě individuálních plánů.

V rámci vzdělávacího programu budou rozvíjeny také ICT kompetence pedagogů s využitím moderních vzdělávacích pomůcek a technologií. V průběhu vzdělávání si účastníci vytvoří portfolio pedagoga, které budou moci po ukončení vzdělávání dále využívat.

Témata:

1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu.

Časová dotace kurzu: 16 x 45 minut

  • 1. den: 10:00 – 16:00
  • 2. den: 10:00 – 16:00

Cena: 4 500 Kč včetně DPH
Na základě objednávky bude zaslána zálohová faktura.

Kde nás najdete: Křižíkova 237/36a, Praha 8. Budova CORSO Karlín, boční vchod B/C, 3. patro.

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení semináře.

V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edulabcr.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

Objednávka

Tato událost je již obsazená.